Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji "Informacje o administratorze" niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, jego zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

IONOS

Dostawcą jest firma IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (zwana dalej IONOS). Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, IONOS gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystanie z IONOS opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

Jan Heinemann
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Telefon: +49 172 5907127
E-mail: info@loeschigel.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, o ile szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pośrednictwem odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB PRZETWARZANIE BĘDZIE SŁUŻYĆ USTALENIU, DOCHODZENIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na czas trwania weryfikacji.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest niezgodne z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 (1) RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (własne pliki cookie) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. dla funkcji koszyka zakupów) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Complianz

Nasza witryna internetowa korzysta z technologii zgody firmy Complianz w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na urządzeniu końcowym lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania ich zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest firma Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (zwana dalej "Complianz").

Complianz jest hostowany na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, sam usunie plik cookie Complianz lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażąda on ich usunięcia, nie cofnie zgody na ich przechowywanie lub nie ustanie cel ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego zapytanie, w tym wszystkie dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu przetworzenia zapytania. Nie przekażemy tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona udzielona; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane do nas za pośrednictwem próśb o kontakt pozostaną u nas do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz komentarza, zapisywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybranej nazwie użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na tej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

5. media społecznościowe

Narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24

Treści na tej stronie mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter & Co. zgodnie z przepisami o ochronie danych. Ta strona używa Narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków. Kliknięcie przycisku stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z elementów mediów społecznościowych Facebook, Twitter & Co. pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać treści tej witryny w sieciach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych bez tworzenia pełnych profili surfowania przez operatorów sieci.

Usługa jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WP

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej analizy dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estonia (https://veronalabs.com).

Dzięki WP Statistics możemy analizować korzystanie z naszej strony internetowej. WP Statistics rejestruje pliki dziennika (adres IP, odsyłacz, używaną przeglądarkę, pochodzenie użytkownika, używaną wyszukiwarkę) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli na stronie (np. kliknięcia i wyświetlenia).

Dane zebrane za pomocą WP Statistics są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze.

To narzędzie analityczne jest wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresów IP

Używamy statystyk WP z anonimowym adresem IP. Adres IP użytkownika jest skracany, aby nie można go było bezpośrednio przypisać do użytkownika.

7. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do przetwarzania newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera opisanych poniżej.

Mailchimp z wyłączonym pomiarem wydajności

Ta strona korzysta z usług Mailchimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować wysyłanie newsletterów. Jeśli użytkownik wprowadza dane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach Mailchimp w USA. Dezaktywowaliśmy pomiar wydajności w Mailchimp, aby Mailchimp nie oceniał zachowania użytkownika podczas otwierania naszego newslettera.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przekazywane do Mailchimp, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Link do tego celu znajduje się w każdej wiadomości newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z subskrypcji newslettera. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ oraz https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Mailchimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google może korzystać z Google Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Na tej stronie używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej przez odwiedzającego lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzanej analizie.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i SPAM-em. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce prywatności Google i Warunkach świadczenia usług Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz https://policies.google.com/terms?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

9. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, organizacji treści i zmiany naszych stosunków umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawić mu rachunek. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej i wygaśnięciu wszelkich istniejących ustawowych okresów przechowywania. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Polityka prywatności

1. przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, należy zapoznać się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administratorem danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem")" w niniejszej Polityce prywatności.

Jak rejestrujemy dane użytkowników?

Gromadzimy dane użytkownika w wyniku udostępnienia nam przez niego swoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy dane użytkowników?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy o kontakt w dowolnym momencie w przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszą Deklaracją ochrony danych poniżej.

2. hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

IONOS

Dostawcą jest IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Niemcy (zwany dalej: IONOS). Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, IONOS rejestruje różne pliki dziennika wraz z Twoimi adresami IP. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności firmy IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Korzystamy z systemu IONOS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasza firma ma uzasadniony interes w prezentowaniu strony internetowej, która jest tak niezawodna, jak to tylko możliwe. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. W związku z tym traktujemy dane osobowe użytkowników jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem")

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Jan Heinemann
Stockeraustraße 18
56626 Andernach

Telefon: +49 172 5907127
E-mail: info@loeschigel.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeśli szczególne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe stronom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie tych danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzaniu danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAANGAŻOWANIA SIĘ W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorczej

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez użytkownika poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, a użytkownik potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik zgłosił sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, jego prawa i nasze prawa będą musiały zostać rozważone. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszym Powiadomieniu o witrynie, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4 Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują pliki określane w branży jako "pliki cookie". Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. do funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Informacje o tym, które pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Complianz

Nasza witryna internetowa korzysta z technologii zgody firmy Complianz w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (dalej "Complianz").

Complianz jest hostowany na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie Complianz lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na zapytanie użytkownika). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Wniosek przesłany pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia żądania użytkownika. Nie przekazujemy tych danych dalej bez zgody użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez użytkownika za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentowania na tej stronie

Gdy użytkownik korzysta z funkcji komentowania na tej stronie, oprócz jego komentarzy archiwizowane są informacje o czasie wygenerowania komentarza, jego adresie e-mail oraz, jeśli nie publikuje anonimowo, wybranej przez niego nazwie użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy wprowadzają komentarze. Biorąc pod uwagę, że nie sprawdzamy komentarzy przed ich opublikowaniem, potrzebujemy tych informacji, aby podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia praw, takich jak zniesławienie lub propaganda.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i wszelkie powiązane z nimi informacje będą przechowywane przez nas i pozostaną na tej stronie do czasu usunięcia treści, której dotyczył komentarz, lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane na podstawie zgody użytkownika (art. 6(1)(a) RODO). Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

5. media społecznościowe

Narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24

Użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej witryny i jej stron w sposób zgodny z prawem o ochronie danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter itp. W tym celu niniejsza witryna korzysta z funkcji Narzędzie bezpiecznego udostępniania eRecht24. Narzędzie to nie ustanawia bezpośredniego połączenia między siecią a użytkownikiem, dopóki użytkownik nie kliknie aktywnie jednego z przycisków. Kliknięcie tego przycisku stanowi treść w rozumieniu art. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana przez użytkownika w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe działania.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, po użyciu elementów mediów społecznościowych Facebook, Twitter itp. pojawi się okno informacyjne, które pozwoli użytkownikowi potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mają możliwość udostępniania treści tej witryny i jej strony w sieciach społecznościowych w sposób zgodny z prawem o ochronie danych, bez generowania całej historii przeglądania przez operatorów tych sieci.

Ta usługa służy do uzyskiwania zgody na korzystanie z niektórych technologii wymaganych przez prawo. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

6. narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WP

Ta strona korzysta z narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej oceny odwiedzin. Dostawcą jest Veronalabs, Tatari 64, 10134, Tallinn, Estonia (https://veronalabs.com).

Statystyki WP mogą być wykorzystywane do analizy korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu WP Statistics rejestruje między innymi pliki dziennika (adres IP, odsyłacz, używaną przeglądarkę, pochodzenie użytkownika, używaną wyszukiwarkę) oraz działania, które odwiedzający witrynę podjęli w witrynie (np. kliknięcia i wyświetlenia).

Dane zebrane za pomocą WP Statistics są przechowywane wyłącznie na naszym własnym serwerze.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6(1)(f) RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszych stron internetowych, jak i naszych reklam. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresów IP

Używamy WP Statistics z anonimowym adresem IP. Adres IP użytkownika jest skracany, aby nie można go było bezpośrednio przypisać do użytkownika.

7. biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z usług dostawców newslettera, których opisano poniżej.

Mailchimp z wyłączonym pomiarem sukcesu

Ta strona internetowa korzysta z usług Mailchimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp to między innymi usługa, którą można wdrożyć w celu organizacji wysyłania newsletterów. Za każdym razem, gdy użytkownik wprowadza dane w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail), informacje te są przechowywane na serwerach Mailchimp w Stanach Zjednoczonych. Wyłączyliśmy pomiar sukcesu Mailchimp, więc Mailchimp nie będzie oceniać zachowania użytkownika podczas otwierania naszego newslettera.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Mailchimp otrzymywał jego dane, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. Link do rezygnacji znajduje się w każdej wiadomości newslettera.

Dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika (art. 6(1)(a) RODO). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Pozostaje to bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub przez dostawcę usługi biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ oraz https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Mailchimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z serwisu YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Nie musi to jednak oznaczać, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy oglądasz film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube na tej stronie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwia YouTube bezpośrednie przypisanie wzorców przeglądania do jego osobistego profilu. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odciski palców urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności witryny dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube opiera się na naszym interesie w prezentowaniu naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6(1)(f) RODO jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Mapy Google

Niniejsza witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Google Maps, adres IP użytkownika musi zostać zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad transferem danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google ma możliwość korzystania z Google Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po uzyskaniu dostępu do Map Google przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwiać znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6(1)(f) RODO. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Transmisja danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest określenie, czy dane wprowadzone na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami użytkowania pod poniższymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en oraz https://policies.google.com/terms?hl=en.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

9. eCommerce i dostawcy usług płatniczych

Przetwarzanie danych klientów i umów

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i dane dotyczące umów w celu ustanowienia, ustalenia treści i modyfikacji naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6(1)(b) RODO.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej oraz po upływie wszelkich istniejących ustawowych okresów archiwizacji. Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich ustawowych okresów archiwizacji.